ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ/แผนงานและการเงิน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา *************************** ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 16…

การประชุมคณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การประชุม คณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux